Polityka prywatności systemu rezerwacji wizyt online Resfind

Strona główna > Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego www.resfind.pl oraz systemu rezerwacji Resfind

Obowiązuje od dnia 2 lipca 2020 r.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy dokument określa warunki, zasady i sposób przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego dostępnego pod adresem www.resfind.com oraz w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.resfind.pl.

1.2. Właścicielem Systemu Teleinformatycznego Resfind jest Mirosław Butryn prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „MIRBU Mirosław Butryn” w Rzeszowie przy alei Powstańców Warszawy 36/40, NIP: 8652336196, REGON: 122784033, adres poczty elektronicznej: info@mirbu.pl.

2. Definicje

Usługa Elektroniczna - usługa w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) na indywidualne żądanie Usługobiorcy przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych.

System Teleinformatyczny - współpracujące ze sobą urządzenia informatyczne i oprogramowanie, zapewniające przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Operator - właściciel Systemu Teleinformatycznego Resfind.

Usługobiorca - podmiot będący stroną Umowy Licencyjnej, osoba fizyczna, w tym prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Użytkownik - osoba upoważniona przez Usługobiorcę do korzystania z Systemu Rezerwacji.

Umowa Licencyjna - umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej, udzielenia lub przedłużenia dostępu do Systemu Teleinformatycznego zawierana lub zawarta przez Operatora i Usługobiorcę.

System Rezerwacji - element Systemu Teleinformatycznego służący do zarządzania kalendarzami zdarzeń.

Formularz Rezerwacji - element Systemu Teleinformatycznego służący do rezerwowania zdarzeń przez Klientów Usługobiorcy.

Zdarzenie - cel rezerwacji terminu w kalendarzu, np. spotkanie, wizyta, konsultacja, zabieg, itp., charakteryzujący się określonym czasem trwania.

Konto Usługobiorcy - wyodrębniona część Systemu Teleinformatycznego, dostępna po zalogowaniu się przy użyciu loginu oraz hasła, zawierająca zasoby i dane należące do Usługobiorcy i zarazem niedostępne dla innych Usługobiorców.

Konto Użytkownika - dane dostępowe w postaci numeru telefonu i hasła, udostępniane każdemu Użytkownikowi w ramach Konta Usługobiorcy.

Klient Usługobiorcy - osoba korzystająca z Formularza Rezerwacji.

Gość Serwisu - niezidentyfikowana z imienia i nazwiska osoba odwiedzająca serwis internetowy www.resfind.pl.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Administrator i procesor danych osobowych

3.1. Operator w stosunku do Usługobiorcy i Użytkowników będących osobami fizycznymi jest administratorem ich danych osobowych.

3.2. Operator w odniesieniu do danych zamieszczanych przez Klientów Usługobiorcy jest procesorem danych, natomiast Usługobiorca pozostaje administratorem ich danych, który Operatorowi powierza ich przetwarzanie w ściśle określonym celu.

3.3. Operator zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatnośi, jak również zgodnie z RODO oraz z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą.

4. Zakres przetwarzanych danych

4.1. Zbiory przetwarzanych danych osobowych obejmują:
- w przypadku Usługobiorcy i Użytkowników: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, cookies (ciasteczka)
- w przypadku Klientów Usługobiorcy: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, cookies (ciasteczka)
- w przypadku Gości Serwisu: cookies (ciasteczka)

4.2. Operator, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje cookies („ciasteczka”), czyli anonimowe, krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu Użytkownika, które mogą być odczytywane przez serwis internetowy, Formularz Rezerwacji lub System Rezerwacji, a także przez inne systemy i serwisy internetowe należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Operator (np. Facebook, Google, LinkedIn).

4.3. Gromadzenie cookies ma na celu usprawnianie dostępnych w serwisie internetowym, Systemie Rezerwacji i Formularzu Rezerwacji funkcji, identyfikowanie błędów, ułatwianie dostępu, prowadzenie działań marketingowych.

4.4. Podczas pierwszej wizyty każdemu Gościowi Serwisu wyświetlona zostaje informacja dotycząca stosowania ciasteczek, której zaakceptowanie lub zignorowanie, a także dalsze korzystanie z serwusiu internetowego, oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

4.5. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają wykorzystanie cookies w urządzeniu końcowym, ale użytownicy przeglądarek mogą zmieniając ich ustawienia, blokować i ograniczać zapisywanie plików cookies w swoim komputerze.

4.6. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z serwisu internetowego i Formularza Rezerwacji, np. dłuższy okres wczytywania zawartości do przeglądarki lub konieczność ponownego wpisania danych do Formularza Rezerwacji lub formularza kontaktowego.

4.7. Operator gromadzi logi związane z operacjami wykonywanymi przez Użytkowników w Systemie Teleinformatycznym Resfind, zawierające ich identyfikatory, stemple czasu i parametry wykonywanych zapytań. Informacje te stanowią materiał pomocniczy służący do administrowania Systemem Rezerwacji i Formularzem Rezerwacji.

4.8. Zawierając Umowę Licencyjną Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, co może wiązać się z okresowym otrzymywaniem od Operatora informacji o dostępnych rozwiązaniach i usługach w ramach świadczonej Usługi Elektronicznej.

4.9. Czas przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy i Użytkowników, a także danych osobowych klientów nie jest dłuższy niż wymaga tego zapewnienie poprawności działania Usługi Elektronicznej i wynosi 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia rozwiązania Umowy Licencyjnej.

4.10. Operator w niektórych przypadkach, działając jako administrator, ma prawo przekazywać dane Użytkowników lub Usługobiorcy dalej, np. w następujących sytuacjach:
- przekazywanie danych osobom upoważnionym przez administratora, czyli pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby prawidłowo wykonywać swoje obowiązki związane z organizacją i udzielaniem świadczeń,
- przekazywanie danych podmiotom, z których pomocy i usług administrator może korzystać w ramach prowadzonej działalności, zlecając im czynności wymagające przetwarzania danych, np. dostawcom systemów informatycznych czy podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, biurom rachunkowym, prawnikom, itp.
- przekazywanie danych uprawnionym organom państwowym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

4.11. Operator nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją świadczonych usług do państw trzecich, rozumianych jako państwa nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

4.12. Operator korzysta jednak z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak Facebook, Google, LinkedIn, które mają siedziby w USA i w świetle przepisów RODO traktowane są jako państwa trzecie, względem których należy wykazać zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony lub wzmiankę o właściwych zabezpieczeniach. W/w podmioty przystąpiły do programu Privacy Shield i na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

5. Cel i okres przetwarzania danych osobowych

5.1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
- złożenie zamówienia na Usługę Elektroniczną i realizacja Usługi Elektronicznej, podstawą prawną jest zawarta umowa lub niezbędność podjęcia działań przed jej zawarciem (art 6 ust. 1 lit. b RODO),
- cele marketingowe, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- cele statystyczne dotyczące korzystania z serwisu internetowego, Systemu Rezerwacji i Formularza Rezerwacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Operatora polegający na ułatwieniu korzystania z Usługi Elektronicznej (art 6 ust. 1 lit. f RODO),
- rozpatrywanie reklamacji i wniosków, odpowiedzi na pytania oraz badanie satysfakcji Użytkowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes polegający na poprawie funkcjonalności usług i budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- wypełnienie ciążących na administratorze obowiązków prawnych wynikających z obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
- ustalenie dochodzenia czy egzekucji roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Operatora polegający na wszczęciu postępowań i obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.2. Dane osobowe przetwarzane są tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej polityce prywatności oraz przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, chyba że osoba, której dane dotyczą złożyła ważny i prawidłowy wniosek o usunięcie swoich danych osobowych.

6. Uprawnienia w stosunku do danych osobowych

6.1. Usługobiorcy, Użytkownikom i Klientom Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z RODO.

7. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

7.1. Operator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych i nie udostępnia tych danych podmiotom trzecim, ale może powierzać ich przetwarzanie, w szczególności w celu ich utrwalania i przechowywania w systemie elektronicznym oraz w celu realizacji usługi, w tym wysyłania wiadomości SMS.

7.2. Operator (procesor danych osobowych) po rozwiązaniu Umowy Licencyjnej zwraca Usługobiorcy (administratorowi danych osobowych klientów) wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie lub przesyła potwierdzenie ich zniszczenia w formie elektronicznej.

7.3. Operator działając jako procesor nie przekazuje danych innym podmiotom bez wyraźnego polecenia administratora danych.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejsza polityka prywatności może być zmieniana lub uzupełniana, przy czym o istotnych zmianach będziemy informować Usługobiorców i Użytkowników wysyłając wiadomości e-mail lub SMS.

8.2. Pytanie dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres e-mail: pomoc@resfind.com.

Ta strona korzysta z plików cookies. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na ich użycie wg polityki prywatności.