Regulamin systemu rezerwacji wizyt online Resfind

Strona główna > Regulamin

Regulamin i warunki korzystania z systemu rezerwacji Resfind

Obowiązuje od dnia 2 lipca 2020 r.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, zasady i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Resfind dostępnego pod adresem www.resfind.com.

1.2. Właścicielem Systemu Teleinformatycznego Resfind jest Mirosław Butryn prowadzący działalność gospodarczą „MIRBU Mirosław Butryn” w Rzeszowie przy alei Powstańców Warszawy 36/40, NIP: 8652336196, REGON: 122784033, adres poczty elektronicznej: info@mirbu.pl, numer telefonu: +48177707350.

2. Definicje

Usługa Elektroniczna - usługa w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) na indywidualne żądanie Usługobiorcy przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych.

System Teleinformatyczny - współpracujące ze sobą urządzenia informatyczne i oprogramowanie, zapewniające przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Operator - właściciel Systemu Teleinformatycznego Resfind.

Usługobiorca - podmiot będący stroną Umowy Licencyjnej, osoba fizyczna, w tym prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Użytkownik - osoba upoważniona przez Usługobiorcę do korzystania z Systemu Rezerwacji.

Umowa Licencyjna - umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej, udzielenia lub przedłużenia dostępu do Systemu Teleinformatycznego zawierana lub zawarta przez Operatora i Usługobiorcę.

System Rezerwacji - element Systemu Teleinformatycznego służący do zarządzania kalendarzami zdarzeń.

Formularz Rezerwacji - element Systemu Teleinformatycznego służący do rezerwowania zdarzeń przez Klientów Usługobiorcy.

Zdarzenie - cel rezerwacji terminu w kalendarzu, np. spotkanie, wizyta, konsultacja, zabieg, itp., charakteryzujący się określonym czasem trwania.

Kalendarz - pojedynczy terminarz przypisany do jednego pracownika, kilku pracowników lub do urządzeń do obsługi zdarzeń.

Konto Usługobiorcy - wyodrębniona część Systemu Teleinformatycznego, dostępna po zalogowaniu się przy użyciu loginu oraz hasła, zawierająca zasoby i dane należące do Usługobiorcy i zarazem niedostępne dla innych Usługobiorców.

Konto Użytkownika - dane dostępowe w postaci numeru telefonu i hasła, udostępniane każdemu Użytkownikowi w ramach Konta Usługobiorcy.

Klient Usługobiorcy - osoba korzystająca z Formularza Rezerwacji.

Okres Testowy - okres minimum 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zawarcia Umowy Licencyjnej do ostatniego dnia bieżącego lub następnego miesiąca.

Okres Rozliczeniowy - każdy kolejny miesiąc kalendarzowy, od pierwszego do ostatniego jego dnia włącznie, po upłynięciu Okresu Testowego.

Opłata Abonamentowa - wynagrodzenie wnoszone przez Usługobiorcę za korzystanie z Usługi Elektronicznej w danym miesiącu kalendarzowym.

Opłata Dodatkowa - wynagrodzenie wnoszone przez Usługobiorcę za wysłane wiadomości SMS w danym miesiącu kalendarzowym.

Cennik - aktualnie obowiązujący cennik, zawierający listę usług oraz listę składników usług wraz z ich cenami, na podstawie którego wyliczana jest wysokość Opłaty Abonamentowej oraz wysokość Opłaty Dodatkowej.

Płatność Online - zapłata online za pomocą szybkiego przelewu bankowego lub BLIK-a tytułem Opłaty Abonamentowej i/lub Opłaty Dodatkowej.

Bramka Płatności - system służący do dokonywania Płatności online przez Usługobiorcę na rzecz Operatora obsługiwany przez zewnętrznego dostawcę, świadczącego usługi płatnicze.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Zawarcie i rozwiązanie Umowy Licencyjnej

3.1. Zawierając Umowę Licencyjną Usługobiorca wybiera jedną z dwóch dostępnych form:
3.1.1. Wypełnia i przesyła do Operatora formularz na stronie internetowej www.resfind.pl, potwierdzając przez zaznaczenie opisanej opcji, iż zapoznał się oraz akceptuje treść regulaminu oraz treść polityki prywatności.
3.1.2. Odpowiada na wiadomość e-mail przesłaną przez Operatora, zawierającą odnośniki do Cennika, regulaminu i polityki prywatności, podając jednocześnie dane służące do wystawiania faktury VAT.

3.2. Operator kontaktuje się z Usługobiorcą w celu pozyskania dodatkowych informacji pozwalających na skonfigurowanie Konta Usługobiorcy oraz założenie Kont Użytkowników, a następnie przesyła Usługobiorcy wiadomość e-mail z informacją o aktywacji Usługi Elektronicznej oraz z danymi Kont Użytkowników.

3.3. Korzystanie z Usługi Elektronicznej w Okresie Testowym jest bezpłatne, a rozwiązanie przez Usługobiorcę Umowy Licencyjnej dokonane w Okresie Testowym nie wymaga podania przyczyny, ma skutek natychmiastowy i nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami na rzecz Operatora.

3.4. Korzystanie z Usługi Elektronicznej w Okresie Rozliczeniowym wiąże się z ponoszeniem opłat zgodnie z Cennikiem.

3.5. Rozwiązanie Umowy Licencyjnej przez Usługobiorcę ma skutek na koniec danego miesiąca kalendarzowego i nie uprawnia do otrzymania zwrotu opłaty uiszczonej za dany miesiąc kalendarzowy, jeżeli rozwiązanie nastąpiło w trakcie Okresu Rozliczeniowego.

4. Płatności

4.1. Usługobiorca jest zobowiązany do regulowania wynagrodzenia za korzystanie z Usługi Elektronicznej za każdy Okres Rozliczeniowy, na które to wynagrodzenie składają się:
- Opłata Abonamentowa z góry za aktualny miesiąc kalendarzowy,
- Opłata Dodatkowa z dołu za poprzedni miesiąc kalendarzowy.

4.2. Na Opłatę Abonamentową składa się należność za konto w Aplikacji Resfind (w wysokości podanej w cenniku) oraz należności za każdy Kalendarz zdefiniowany w systemie Resfind (w wysokości podanej w cenniku).

4.3. Opłatę Dodatkową stanowią koszty wiadomości SMS z powiadomieniami o wizytach, przy czym Usługobiorca może wyłączyć w aplikacji Resfind wysyłanie tych wiadomości.

4.4. Usługobiorca nie ponosi kosztów wiadomości SMS weryfikacyjnych z kodem do przepisania, wysyłanych w procesie umawiania wizyty, za wyjątkiem sytuacji, w której sumaryczna wartość tych wiadomości w danym miesiącu przekracza wartość należności za Kalendarze przypisane do konta w Aplikacji Resfind. W takim wypadku różnica między tymi kwotami zostanie uwzględniona w Opłacie Dodatkowej w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.

4.5. Wszystkie ceny podane w cenniku są kwotami netto.

4.6. Płatności za usługi mogą być dokonywane na następujące sposoby:
- przez stronę www.resfind.pl za pośrednictwem udostępnionej Bramki Płatności (Płatność Online),
- poprzez wpłatę środków pienieżnych na rachunek bankowy należący do Operatora.

4.7. Płatność dokonywana jest na podstawie faktury VAT lub faktury pro-forma, zaś potwierdzenie płatności w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa wysyłane jest na adres e-mail Usługobiorcy.

4.8. Koszty związane z realizacją Płatności Online za pośrednictwem Bramki Płatności ponosi Operator.

4.9. Usługi płatnicze za pośrednictwem Bramki Płatności świadczone są przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych, który zapewnia bezpieczeństwo przepływu środków pieniężnych. Operator nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 659 ze zm.).

4.10. Płatność Online rozpoczyna się od przejścia do Bramki Płatności (przez kliknięcie w opisany link w e-mailu lub na fakturze VAT lub na fakturze pro-forma). W przypadku wyboru jako formy płatności szybkiego przelewu internetowego, proces płatności może obejmować logowanie do systemu transakcyjnego banku, w którym Usługobiorca posiada rachunek bankowy.

4.11. Szczegółowe warunki płatności wskazane są w cenniku.

5. Zwroty

5.1. Zwroty Płatności online mogą być dokonywane:
- jako przelew środków pieniężnych od dostawcy usług płatniczych na rachunek bankowy, z którego miała miejsce Płatność Online, za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych,
- lub w innej uzgodnionej między Usługobiorcą a Operatorem formie.

5.2. Usługobiorca ma prawo do zwrotu całości lub części dokonanej Płatności Online w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

6. Reklamacje

6.1. Usługobiorca ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, zgłaszając zastrzeżenia do działania Systemu Rezerwacji lub Formularza Rezerwacji, w tym szczególnie do poprawności prezentowanych w nim danych.

6.2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej do Operatora na adres pomoc@resfind.com podając imię i nazwisko, własny adres e-mail oraz opis reklamacji, zawierający następujące informacje:
- okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji,
- rodzaj nieprawidłowości,
- datę wystąpienia nieprawidłowości,
- żądania Usługobiorcy.

6.3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego Usługobiorca powiadamiany jest pisemnie poprzez wiadomość e-mail.

7. Korzystanie z Systemu Teleinformatycznego

7.1. W celu zapewnienia poprawnego działania Systemu Rezerwacji i Formularza Rezerwacji, konieczne jest posiadanie w komputerze, tablecie, lub w telefonie komórkowym natywnej przeglądarki internetowej lub Firefox, Opera, Chrome, Edge, Safari z włączoną obsługą Javascript oraz ciasteczek (cookies). Zaleca się, aby były to najnowsze i stabilne wersje tych przeglądarek.

7.2. Usługa jest dostępna dla Użytkowników oraz Klientów Usługobiorcy przez całą dobę.

7.3. Operator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych zdarzeniami losowymi.

7.4. Operator nie gwarantuje, że System Teleinformatyczny jest wolny od błędów oraz, że Użytkownicy oraz Klienci Usługobiorcy będą w stanie korzystać z niego bez zakłóceń.

7.5. Operator zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy wszelkich usterek uniemożliwiających lub utrudniających dostęp do Usługi Elektronicznej.

7.6. Operator zobowiązuje się udostępniać wszelkie uaktualnienia obecnych funkcjonalności i poprawki w ramach Umowy Licencyjnej oraz Opłaty Abonamentowej.

8. Prawa i obowiązki stron

8.1. Operator potwierdza, że właścicielem całej treści wprowadzonej za pomocą Usługi Elektronicznej jest Usługobiorca i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść prezentowaną w obrębie Konta Usługobiorcy.

8.2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi Elektronicznej zgodnie z jej przeznaczeniem, prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora, a także osób trzecich.

8.3. Operator licencjonuje System Teleinformatyczny w takiej formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych zapewnień, co do użyteczności do konkretnych zastosowań.

8.4. Operator nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny prawnie przed Usługobiorcą za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z Systemu Teleinformatycznego, niezależnie od tego w jaki sposób szkody powstały i czego dotyczą, w szczególności wynikających z:
- przerw w dostępności Usługi elektronicznej z przyczyn niezależnych od Operatora lub będących następstwem zdarzeń, których Operator nie mógł przewidzieć,
- niepoprawnego funkcjonowania Systemu Teleinformatycznego z powodu błędów sieci telekomunikacyjnej,
- dostępu do Kont Użytkowników przez osoby nieautoryzowane,
- nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu,
- niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci przez Użytkowników, tj, ataków hackerskich, wirusów.

8.5. Usługobiorca nie jest w żadnym wypadku upoważniony do rozpowszechniania Systemu Rezerwacji, w tym najmu, podnajmu, użyczenia, sublicencjonowania, a także do udostępniania Kont Użytkowników innym niż wskazane przez niego osoby.

9. Prawa autorskie

9.1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Systemu Teleinformatycznego jako całości oraz poszczególnych elementów, w tym treści, grafik i utworów dostępnych w jego ramach należą do Operatora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

9.2. Usługobiorca nie otrzymuje żadnych praw autorskich do Systemu Teleinformatycznego.

9.3. Kod źródłowy i struktura Systemu Teleinformatycznego są wartościową tajemnicą handlową Operatora i zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, dekompilacji i podejmowania innych prób w celu ustalenia kodu źródłowego.

10. Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy oraz Użytkowników jest Operator.

10.2. Zbiory przetwarzanych danych osobowych Usługobiorcy i Użytkowników obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

10.3. Usługobiorca został poinformowany w polityce prywatności o celu, zakresie, zasadach i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, a także o przysługujących mu prawach, w tym w szczególności o prawie do wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz o uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych i do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z RODO.

10.4. Zawierając Umowę Licencyjną Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, co może wiązać się z okresowym otrzymywaniem od Operatora informacji o dostępnych rozwiązaniach i usługach w ramach świadczonej Usługi Elektronicznej.

10.5. Czas przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy i Użytkowników, a także danych osobowych Klientów Usługobiorcy nie jest dłuższy niż wymaga tego zapewnienie poprawności działania Usługi Elektronicznej i wynosi 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia rozwiązania Umowy Licencyjnej.

11. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

11.1. Administratorem danych osobowych Klientów Usługobiorcy jest Usługobiorca.

11.2. Zbiory przetwarzanych danych osobowych Klientów Usługobiorcy obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

11.3. W zakresie danych osobowych Klientów Usługobiorcy Operator nie jest administratorem danych osobowych, lecz procesorem, czyli podmiotem, któremu Usługobiorca powierza przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu.

11.4. Operator zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszym regulaminem, jak również zgodnie z RODO oraz z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą.

11.5. Operator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych i nie udostępnia tych danych podmiotom trzecim, ale może powierzać ich przetwarzanie, w szczególności w celu ich utrwalania i przechowywania w systemie elektronicznym oraz w celu realizacji Usługi Elektroniznej, w tym wysyłania wiadomości SMS.

11.6. Operator (procesor danych osobowych) po rozwiązaniu Umowy Licencyjnej zwraca Usługobiorcy (administratorowi danych osobowych Klientów Usługobiorcy) wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie lub przesyła potwierdzenie ich zniszczenia w formie elektronicznej.

11.7. Operator w miarę możliwości pomaga Usługobiorcy w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą.

11.8. Operator po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu danych osobowych zgłasza je Usługobiorcy nie później niż w terminie 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, a także podejmuje bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Umowa Licencyjna oraz wszelka komunikacja stron odbywa się w języku polskim.

12.2. Wszelkie spory dotyczące niniejszego regulaminu i Umowy Licencyjnej rozstrzygane będą na mocy prawa polskiego i zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.

12.3 Niniejszy regulamin stanowi całość porozumienia między Usługobiorcą a Operatorem oraz zastępuje wszelkie poprzednie porozumienia pisemne i ustne.

12.4. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu, a zmieniona treść regulaminu wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone przepisami prawa, w szczególności Usługobiorca został powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

12.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Ta strona korzysta z plików cookies. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na ich użycie wg polityki prywatności.